Helsingborgsmodellen på Bårslövs skola

”Efter en tids arbete som läs- och skrivutvecklare i Helsingborgs stad föddes idén att utveckla och dokumentera en god undervisningsmodell för den tidiga läs- och skrivundervisningen. — Helsingborgsmodellen har växt fram och utvecklats utifrån erfarenhet och goda exempel som har stöd i aktuell läsforskning. Den har sitt ursprung i ett arbetssätt som formats av Margaret Berglund i samarbete med lärare på Husensjöskolan i Helsingborg och har vidareutvecklats till att omfatta ett antal hörnstenar som författarna menar har avgörande betydelse för barns skriftspråksutveckling och som har stöd i läroplanens syn på det tidiga, språkliga arbetet.”
(Helsingborgsmodellen för tidig läs- och skrivutveckling, Margaret Berglund och Anita Jönsson)

IMG_0265

 

 

 

 

 

 

 

Annica Thörn, lärare i åk 1, beskriver här hur modellen fungerar i praktiken:

Helsingborgsmodellen är en läs-och skrivmetod utformad av specialpedagoger i Helsingborg. Modellen bygger på sex grundstenar: Individuell läsning, Vägledd läsning/Guidad läsning, Kartläggning och uppföljning, Lärarens högläsning, Digitala skrivverktyg från start samt Samsyn och samordning.

Individuell läsning

Individuell läsning innebär att varje elev läser en individuell bok på sin egen läsnivå. Denna bok tränar eleven på att läsa till nästa lästillfälle i skolan. Det är två lästillfällen i skolan/ vecka. Det innebär att eleverna läser två böcker /vecka. Föräldrarna signerar ett läskort när de har hört eleven lästräna. Detta fortsätter under hösten i åk 1. När läsningen har kommit igång (ungefär efter höstlovet) ska eleven stänga boken och berätta vad eleven kommer ihåg från boken för föräldrarna. Detta får föräldrarna information hem om när det är dags. I skolan skriver och ritar de om boken.

Vägledd läsning/Guidad läsning
Ungefär efter jullovet i åk 1 börjar man att arbeta med vägledd läsning. Det innebär att läraren läser med en liten elevgrupp, där eleverna har kommit ungefär lika långt i sin läsning. Eleverna läser samma bok men var och en har en egen bok. I gruppen samtalar man om bilderna och texten i boken och läraren ställer öppna frågor som ligger nära texten för att underlätta för elevernas egen läsning. Man tränar högläsning, läsflyt och intonation (betoning). Eleverna lästränar hemma i denna bok till nästa lästillfälle.

Kartläggning och uppföljning
Pedagogerna följer barnets läsutveckling och testar av elevens läsning under året på olika sätt. I Helsingborgs stad finns det en läs-och skrivgaranti som eleverna ska nå i slutet av åk 1. Läsgarantin innebär att eleven ska förstå det den läser och ska kunna berätta vad det handlar om.
Skrivgarantin innebär att eleven ska kunna skriva ord och korta texter.

Lärarens högläsning
Forskningen visar vikten av att få lyssna på högläsning för ett barns läsutveckling. Läraren läser kapitelböcker för eleverna så att eleverna får skapa sig egna inre bilder och de får lyssna på olika typer av texter.

Digitala skrivverktyg från start

Eleverna får använda digitala skrivverktyg från åk 1 på olika sätt. Dels genom olika appar där eleven t.ex. tränar fonologisk medvetenhet och skriver digitala böcker. Det är viktigt att skrivandet och läsningen sker parallellt.

Samsyn och samordning

Då Bårslövs skola är i uppstraten av modellen är det endast åk 1 som jobbar efter modellen. De andra klasserna jobbar efter arbetsmaterielet ”En läsande klass”. Till hösten kommer nya åk 1 jobba efter modellen och blivande åk 2 kommer att fortsätta att jobba efter modellen.

Vad kan man hjälpa sitt barn med?

Som förälder kan man hjälpa sitt barn med dess läsutveckling.

Här är några tips:

Lyssna på ditt barns lästräning. Hjälp till vid svårigheter.
Uppmuntra! Spara på kritiken. Säg inte ”Du läser ju inte på riktigt, du bara gissar” Prata om boken.
Läs högt för ditt barn ur andra böcker, även när barnet börjar läsa på egen hand.